Résoudre: jouw expert bij schade

Leveringsvoorwaarden

van Résoudre

Résoudre | Expertise in aansprakelijkheid en mediation houdt van duidelijke afspraken. Daar horen leverings- en betalingsvoorwaarden bij. U kunt ze hieronder nalezen.

Artikel 1 Algemeen

 1. De opdrachtgever(s) is/zijn de partij of partijen die de opdracht geven aan Résoudre Schade-expertise en Mediation
 2. De opdrachtnemer is de rechtsgeldig gevolmachtigde vertegenwoordiger van Résoudre Schade-expertise en Mediation, die adviezen verstrekt in opdracht van opdrachtgever(s). Het betreft hier de onderneming die is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer 67620159.
 3. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen/offertes inzake werkzaamheden tussen de opdrachtnemer en opdrachtgever(s) respectievelijk hun rechtsopvolgers
 4. Op deze overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing

Artikel 2 – Algemene bepalingen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door opdrachtnemer uitgebrachte offertes.
 2. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de met opdrachtnemer tot stand gekomen schriftelijke of mondelinge overeenkomst met betrekking tot het verrichten van werkzaamheden.
 3. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de uitvoering van de tot stand gekomen overeenkomst.
 4. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden dienen uitdrukkelijk schriftelijk te worden overeengekomen.
 5. Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van de algemene voorwaarden volledig van kracht. Partijen zullen alsdan voor het nietige c.q. de vernietigde bepaling een regeling treffen die de bedoeling, die partijen met onderliggende overeenkomst dan wel met deze algemene voorwaarden beoogden, het dichtst nadert.
 6. Van toepassing is steeds de laatst versie van de algemene voorwaarden zoals gepubliceerd op de website www.resoudre.nl c.q. de versie die gold ten tijde van de offerte en/of het tot stand komen van de overeenkomst.
 7. Eventuele algemene voorwaarden van de opdrachtgever zijn uitdrukkelijk niet van toepassing.

Artikel 3 – Grondslag offertes

 1. Alle offertes, zowel mondeling als schriftelijk, vinden plaats onder het van toepassing zijn van deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden, even als op de aldus tot stand gekomen overeenkomst.
 2. De offertes van de opdrachtnemer zijn gebaseerd op informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat er voor in dat hij naar beste weten alle relevante informatie voor uitvoering van het onderzoek heeft verstrekt.
 3. Alle offertes zijn gedurende één maand geldig vanaf offertedatum genoemd in de offerte, tenzij in de offerte anders is vermeld
 4. De met opdrachtnemer tot stand gekomen schriftelijke of mondelinge overeenkomst met betrekking tot het verrichten van werkzaamheden.
 5. De uitvoering van de tot stand gekomen overeenkomst.
 6. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden dienen uitdrukkelijk schriftelijk te worden overeengekomen.
 7. Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van de algemene voorwaarden volledig van kracht. Partijen zullen alsdan voor het nietige c.q. de vernietigde bepaling een regeling treffen die de bedoeling, die partijen met onderliggende overeenkomst dan wel met deze algemene voorwaarden beoogden, het dichtst nadert.
 8. Van toepassing is steeds de laatst versie van de algemene voorwaarden zoals gepubliceerd op de website www.resoudre.nl c.q. de versie die gold ten tijde van de offerte en/of het tot stand komen van de overeenkomst.
 9. Eventuele algemene voorwaarden van de opdrachtgever zijn uitdrukkelijk niet van toepassing.

Artikel 4 – Hulppersonen/derden

 1. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor in het kader van de uitvoering van de opdracht derden in te schakelen
 2. De opdrachtnemer zal de opdracht zo mogelijk uitbesteden, mits daarbij de nodige zorgvuldigheid in acht wordt genomen en dit mondeling dan wel schriftelijk met de opdrachtgever is overeengekomen.

Artikel 5 – Tariefstelling

 1. De door de opdrachtnemer berekende tarieven zijn gebaseerd op de werkelijk bestede uren van de adviseur tegen het in de offerte genoemde uurtarief, dan wel bij vaste opdrachtgevers tegen het overeengekomen uurtarief. Bij elke opdracht streeft de opdrachtnemer ernaar om vooraf een duidelijke kostenindicatie aan de opdrachtgever af te geven.
 2. Naast het gehanteerde uurtarief worden ook secretariaatskosten, reiskosten en verblijfskosten geoffreerd en berekend, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 6 – Berekening kostenaspecten

 1. Door de opdrachtnemer worden alle kosten in rekening gebracht, tenzij voorafgaand aan de opdracht een vast tarief per opdracht is overeengekomen.
 2. Onder het hiervoor genoemde ‘alle kosten’ behoren de werkelijk bestede uren tegen het overeengekomen uurtarief, de secretariaatskosten, reiskosten en verblijfkosten.
 3. In de offerte is een indicatie gegeven van het aantal uren dat aan de opdracht zal worden besteed om de opdracht te kunnen afronden.
 4. Door opdrachtnemer wordt een ‘maximeringsregeling’ gehanteerd. Indien de onder 3. genoemde indicatie wordt overschreden, zal het merendeel voor eigen rekening van de opdrachtnemer zijn.
 5. Door opdrachtnemer wordt ook de ‘werkelijkheidsregeling’ gehanteerd. Indien het aantal werkelijk bestede uren minder is dan geïndiceerd zal dit aantal werkelijk bestede uren in rekening worden gebracht.

Artikel 7 – Résoudre No Cure No Pay regeling

 1. Indien tijdens een mediationopdracht de opdracht wordt afgebroken, dan wel partijen blijken alsnog niet tot overeenstemming te kunnen komen, dan zal door opdrachtnemer alle kosten in rekening worden gebracht exclusief de werkelijk bestede uren. Deze werkelijk bestede uren zijn voor risico van opdrachtnemer.
 2. Nadrukkelijke voorwaarde hierbij is dat partijen zich hebben ingezet om tot een oplossing te komen.
 3. Indien door opdrachtgever(s) wordt gevraagd zal opdrachtnemer van het gehele traject tot aan moment van tussentijdse beëindiging schriftelijk verslag doen. De werkelijke uren en kosten die hiermee gepaard gaan zullen als aanvullende opdracht in rekening worden gebracht.

Artikel 8 – Vertrouwelijkheid

 1. De opdrachtnemer verplicht zich tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van de opdrachtgever(s) jegens iedere opdrachtgever dan wel derden.
 2. De opdrachtgever zal zonder toestemming van de opdrachtnemer geen mededelingen doen over de aanpak van Résoudre, diens werkwijze en methode, dan wel diens rapportage ter beschikking stellen.
 3. Modellen, technieken en/ of instrumenten die zijn gebruikt voor de uitvoering van de opdracht en in het advies of onderzoeksresultaat zijn opgenomen, zijn en blijven eigendom van opdrachtnemer.
 4. De opdrachtgever heeft uiteraard het recht stukken te vermenigvuldigen voor gebruik in zijn eigen organisatie, voor zover passend binnen het doel van de opdracht.

Artikel 9 – Betaling

 1. De betaling van facturen van opdrachtnemer dient, tenzij anders overeengekomen, zonder enige inhouding of korting te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum.
 2. Indien een factuur niet binnen 30 dagen is voldaan zal door opdrachtnemer de wettelijke rente in rekening worden gebracht zonder dat hiervoor een ingebrekestelling is vereist.
 3. Indien de opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, en opdrachtnemer genoodzaakt is zijn vordering ter incasso uit handen dient te geven, dan zullen alle daaraan verbonden gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten voor rekening van de opdrachtgever komen. In geval de opdrachtgever in verzuim is met de volledige betaling van de door de opdrachtnemer aan de opdrachtgever gefactureerde bedragen dan is de opdrachtgever aan de opdrachtnemer (onder andere) de buitengerechtelijke (incasso)kosten verschuldigd, zoals hieronder is uiteengezet:
 4. a) voor zover de opdrachtgever niet handelde in de uitoefening van een beroep of bedrijf, maakt opdrachtnemer aanspraak op een bedrag gelijk aan de wettelijke maximaal toegestane vergoeding ter zake van de buitengerechtelijke incassokosten, zoals is bepaald in en wordt berekend conform het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, voor zover het openstaand bedrag – na het intreden van het verzuim – niet alsnog na aanmaning binnen 14 dagen gerekend vanaf de dag liggende na de dag van aanmaning door de opdrachtnemer wordt voldaan.
 5. b) Voor zover de opdrachtgever handelde in de uitoefening van een beroep of bedrijf dan maakt de opdrachtnemer in afwijking van artikel 6:96 lid 5 van het Burgerlijk Wetboek tevens in afwijking van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten aanspraak op een vergoeding en betaling van de buitengerechtelijke (incasso)kosten, welke nu worden vastgesteld op een bedrag gelijk aan 15% van de totaal openstaande hoofdsom met een minimum van € 225,- voor iedere gedeeltelijke of volledig onbetaald gelaten factuur.
 6. Indien is overeengekomen dat betaling in termijnen zal plaatsvinden, dient iedere termijnbetaling stipt voor de vervaldatum te zijn ontvangen, bij gebreke waarvan de opdrachtgever van rechtswege in verzuim is en het gehele bedrag ineens opeisbaar wordt.
 7. Iedere betaling van de opdrachtgever strekt in eerste instantie in mindering op de verschuldigde rente en incassokosten en daarna in mindering op de opeisbare facturen die het langst openstaan, ook indien de opdrachtgever aangeeft dat de betaling betrekking heeft op een latere factuur.
 8. Verrekening door de opdrachtgever van een schuld uit deze overeenkomst met een vordering die zij op opdrachtnemer meent te hebben, is uitgesloten.
 9. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om zekerheid voor de betaling te vragen dan wel (gedeeltelijke) vooruitbetaling en de uitvoering van haar verplichtingen op te schorten tot de gevraagde zekerheidstelling of vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
 10. Indien niet de volledige betaling van de verstuurde voorschotnota is ontvangen, is opdrachtnemer gerechtigd de mediation en alle werkzaamheden van de mediator op te schorten, in welk geval de verplichting tot betaling echter onverminderd van kracht blijft.
 11. Partijen in een mediation zijn, als individuele opdrachtgevers, hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de (betalings)verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst c.q. opdracht, onverminderd hetgeen partijen onderling overeenkomen.

Artikel 10 – Weigering/annulering

 1. Opdrachtnemer heeft te allen tijde het recht om een verzoek tot mediation zonder opgaaf van redenen te weigeren. Voorts kunnen opdrachtnemer en de door hem voorgedragen mediator zich te allen tijde, zonder opgaaf van redenen, terugtrekken uit een lopende mediationprocedure, zonder daartoe tot enige schadevergoeding gehouden te zijn. Opdrachtnemer zal in een dergelijk geval steeds zoveel mogelijk rekening houden met de belangen van alle betrokkenen.
 2. Indien een afspraak met de mediator door opdrachtgever niet 24 uur tevoren is afgezegd, worden de uren en werkelijk gemaakte kosten volledig in rekening gebracht.

Artikel 11 – Aansprakelijkheid

 1. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor de gegeven adviezen.
 2. Het staat de opdrachtgever(s) vrij de adviezen van Résoudre op te volgen. De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de uitvoering van de gegeven adviezen
 3. Een aansprakelijkstelling van de opdrachtgever(s) aan de opdrachtnemer dient te geschieden binnen het verstrijken van een periode van 6 maanden ingaande na de factuurdatum als vermeldt p de laatste factuur.
 4. Iedere aansprakelijkheid van opdrachtnemer is beperkt tot een bedrag gelijk aan de door opdrachtnemer te ontvangen verzekeringsuitkering plus het eigen risico van opdrachtnemer onder die verzekering.
 5. Behoudens in geval van opzet of grove schuld, is opdrachtnemer niet aansprakelijk voor enige schade die de opdrachtgever of enige derde mocht lijden ten gevolge van enig handelen of nalaten van opdrachtnemer of van haar ondergeschikten of van door haar ingeschakelde derden.
 6. In geen geval zal de totale aansprakelijkheid van opdrachtnemer per gebeurtenis of reeks van gebeurtenissen, uit welke hoofde dan ook, meer bedragen dan het bedrag dat de opdrachtgever gefactureerd heeft gekregen van de opdrachtnemer en aldus verschuldigd is.
 7. Aansprakelijkheid voor iedere vorm van gevolgschade, waaronder gederfde winsten of bedrijfsschade, is uitdrukkelijk uitgesloten.
 8. In het geval dat opdrachtnemer door overmacht of onvoorziene omstandigheden verhinderd is om een overeenkomst uit te voeren, kan opdrachtnemer naar haar keuze de uitvoering opschorten voor de duur van de verhindering of de overeenkomst ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding te zijn gehouden. Onder overmacht wordt onder meer ook begrepen een al dan niet toerekenbare tekortkoming in de nakoming van door opdrachtnemer ingeschakelde derden.
 9. Eventuele klachten moeten worden ingediend binnen 4 weken (28 dagen) na de dag waarop de klacht is ontstaan of ontdekt, bij gebreke waarvan een eventuele klacht niet meer in behandeling behoeft te worden genomen en de opdrachtgever geacht wordt de uitvoering van de (deel)overeenkomst te hebben goedgekeurd.
 10. Mocht de opdrachtgever na de interne klachtenprocedure niet tot een tevreden oplossing komen, dan kan men tot twaalf maanden na beëindiging mediation een klacht indienen bij de Stichting Kwaliteit Mediators (SKM), waarbij de procedure uiteengezet wordt via de volgende link:                               http://mfnregister.nl/login-registermediator/klacht-mfn-registermediator/.
 11. De opdrachtgever dient eventuele schade zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen dertig dagen na het ontstaan of het bekend worden daarvan schriftelijk bij opdrachtnemer te melden. Schade die niet binnen deze termijn is gemeld, komt niet voor vergoeding in aanmerking. In ieder geval verjaren alle rechtsvorderingen van de opdrachtgever jegens opdrachtnemer na verloop van 1 jaar, te rekenen vanaf de dag waarop de relevante verplichting uit de overeenkomst opeisbaar werd c.q. de schade veroorzakende gebeurtenis plaatsvond.

Artikel 12 – Vrijwaring

 1. De opdrachtgever is volledig aansprakelijk jegens opdrachtnemer voor de schade die opdrachtnemer of door haar ingeschakelde derden mocht lijden wegens het niet naleven door de opdrachtgever of haar werknemers van de bepalingen van deze algemene voorwaarden en/of de overeenkomst.
 2. De opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer tegen alle rechtsvorderingen van derden die verband houden met een schending door de opdrachtgever of derden die onder haar verantwoordelijkheid vallen, zoals werknemers, van haar verplichtingen uit de algemene voorwaarden en/of de overeenkomst. Voorts vrijwaart de opdrachtgever opdrachtnemer en alle voor haar werkzame personen voor alle aanspraken en vorderingen van derden wegens een (al dan niet vermeende) inbreuk op rechten van derden of wegens strijd met enig wettelijk voorschrift of andere relevante regelgeving. Opdrachtnemer zal in dat geval door de opdrachtgever volledig schadeloos worden gesteld voor alle kosten, schaden en interesses die voor opdrachtnemer en de voor haar werkzame personen mochten ontstaan, met inbegrip van de volledige juridische kosten.

  Artikel 13 – Geschillen

  1. Indien naar aanleiding van deze overeenkomst of aanvullende overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, geschillen tussen partijen dan wel rechtsvertegenwoordiger(s) mochten ontstaan, dan zullen partijen gezamenlijk een mediator opdracht geven om hen bij de oplossing van het geschil terzijde te staan.
  2. Indien deze mediation niet tot een voor beiden bevredigende oplossing leidt, kan één der partijen het geschil voorleggen aan de bevoegde rechter in het Arrondissement waar de opdrachtnemer is gevestigd.
  3. Een geschil is aanwezig wanneer één der partijen bij aangetekend schrijven aan de wederpartij verklaart dat dit het geval is.
  4. Indien partijen omtrent de benoeming van de mediator niet binnen drie weken nadat het geschil is ontstaan, tot overeenstemming komen, zal de voorzitter van het Nederlands Mediation Instituut worden gevraagd een bindende aanbeveling te doen.
  5. De kosten voor deze bemiddeling zijn gelijkelijk voor rekening van de bij het geschil betrokken partijen.
  6. De bevoegdheid van de President van de rechtbank in kort geding wordt door deze bepaling niet uitgesloten, evenmin als het nemen van conservatoire gerechtelijke maatregelen.

  Artikel 14 – Geen getuigenverklaring/verschoningsrecht

  Alle bij een mediation betrokken partijen doen afstand van het recht om opdrachtnemer en de voor haar werkzame mediators en andere personen als getuige te laten horen in het kader van een (eventuele) gerechtelijke procedure. Anderzijds kan opdrachtnemer er niet voor instaan dat zij (en de voor haar werkzame personen) onder omstandigheden in het kader van een gerechtelijke procedure gedwongen zullen worden om een getuigenverklaring af te leggen, in welk geval zij zich niet op een (wettelijk) verschoningsrecht zullen kunnen beroepen.

  Artikel 15 – Slotbepalingen

  1. Indien een of meer bepalingen van de algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zullen blijken te zijn, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht en zullen de nietige bepalingen worden vervangen door rechtsgeldige bepalingen die de bedoeling van partijen zoveel mogelijk benaderen.
  2. Indien door opdrachtnemer gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van de algemene voorwaarden te eisen.
  3. Opdrachtnemer is bevoegd haar rechten en verplichtingen uit hoofde van de algemene voorwaarden en de overeenkomst over te dragen aan een aan haar gelieerde rechtspersoon, in welk geval zij de opdrachtgever tijdig zal informeren.
  4. De administratie van opdrachtnemer geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door de opdrachtgever verstrekte opdrachten en gedane betalingen en van door opdrachtnemer verrichte werkzaamheden. Opdrachtnemer en de opdrachtgever erkennen dat elektronische communicatie, zoals met name e-mail berichten, als bewijs kan dienen.
  5. Op de rechtsverhoudingen voortvloeiend uit de algemene voorwaarden en de met de opdrachtgever gesloten overeenkomst(en) is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen tussen opdrachtnemer en de opdrachtgever die niet in der minne kunnen worden opgelost, worden in eerste instantie bij uitsluiting voorgelegd aan de Rechtbank in het Arrondissement Noord-Holland, onverminderd het recht van opdrachtnemer om de zaak voor te leggen aan een andere bevoegde Rechtbank of instantie.